ARACI FİRMA / BROKERLIK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

KOMİSYON SÖZLEŞMESİ

 

1.TARAFLAR  

Adresi  …….. ile , İstanbul. adresinde  kurulu ….markalı ürünlerin imalatçısı ve/veya ihracatçısı olan ….LTD. ŞTİ. firması arasında aşağıdaki şartlarda anlaşma sağlanmıştır.(Bundan böyle ...........LTD.ŞTİ ihracatçı firma olarak tanımlanacaktır)

 

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU

            İhracatçı firma ile ………..arasında  yapılan bu sözleşme, ihracatçı firmanın  ...........LTD.ŞTİ ile  bağlantı kurması ve yurt dışındaki firma ile ilgili bilgilerin  ihracatçı firmaya verilmesi yoluyla  iki firma arasında  koordinasyon  kurulmasının  …………. tarafından sağlanmasıdır. Bu sozlesmeye gore,komisyoncu  ………., ihracatçı firma ve ….LTD şirketlerini tanistirip ithalat / ihracat yapmalarini sagladigi icin 3.maddede belirtilen komisyonunu alicaktir.

 

3.ÜCRET 

İhracatçı firma,……….. ya, ihraç olunan malın  FOB /CİF vs…fiyatı olan net  ……..Dolar/Euro tutar üzerinden(vergiler ve masraflar düşülmemiş olan tutar)dan …. Dolar / Euro tutarinda komisyon ödeyecektir. İhracatçı firma …… ya ödeyeceği komisyonlardan doğacak gelir vergisi, kurumlar vergisi, stopaj başta olmak üzere, ortaya çıkacak tüm vergi, resim,harç ve masraflari ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

 

4.ÖDEME ŞEKLİ  

       a )Paranın peşin olarak bir kerede İhracatçı firmaya ödenmesi durumunda komisyoncu ……….. ya 3 iş günü içerisinde FOB/ Cif.vs.. fiyatı olan net  tutar üzerinden ……Dolar/ Euro ödenecektir.Vadeli işlemlerde ise, ilk ödeme günü olarak  belirlenen tarihten itibaren  3 gün içerisinde  ……… ya FOB/CIF vs… fiyatı olan net  tutar üzerinden net …. Dolar /Euro ödeme yapılacaktır. Bakiye tutar olan net ….Dolar/ Euro ise, paranin 2.kez ihracatciya odenmesini takip eden 3 iş günü içerisinde ……….. ya ödenecektir. Eğer daha fazla ödeme vadesi olacaksa komisyon tutarı vade sayısına bölünecek ve ihracatçıya ödeme gününü takip eden 3 iş günü içinde ………. ya ödenecektir.

 

        b)İhracatçı firma ile ….. Ltd.  arasında mal teslimi ve ödemelerdeki  aksaklıklar  komisyoncuya yansıtılmayacaktır. Asıl olan iki firma arasındaki  anlaşmada  belirlenen  ilk ödeme tarihidir

 

         c)Komisyon bedeli  Euro olarak ya da  ödeme tarihindeki (ihracat bedelinin tamamının ya da ilk  taksidinin  ödenme tarihi olarak  belirlenen tarih) T.C Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden TL.na çevrilerek…………… tarafından bildirilen … Bankası … Şişli-İstanbul Şubesi Hesap Numarası …. olan banka hesabına yatırılacaktır. 

 

          d) …. Ltd.ile ………..  tarafından  sağlanan koordinasyondan sonra , aynı firmalarla başka bir mal ya da  aynı mal üzerinden yapılacak  diğer ihracat,ithalat ya da  işbirliğinden yine komisyoncu ………….. ya FOB / Cif vs..fiyatı üzerinden  % 5 oranında bedel komisyon olarak ödenecektir. … LTD.ŞTİ.,ortakları, hissedarları, bu şirketin yan kuruluşları,bu şirket sahip veya hissedarlarının ortak olduğu veya bu tarihten sonra sahip veya ortak olacağı tüm şirketler …………’de ki hiçbir şirketle komisyoncu ………… aracı olmadan ithalat veya ihracat yapmayacaktır.

 

         e) …. LTD. ile  ihracatçı firma arasında  d. Maddesine aykırı  ve komisyon  ödenmeden yapılacak her türlü alışverişte; o işlemle ilgili  ödenmesi gereken komisyon ücretinin  yanı sıra, ihracatçı firma  bu ücretin iki katı kadar tutarı, bu sözleşmeye istinaden, tek seferde  ödemeyi, kayıtsız şartsız  peşinen kabul etmiştir.

 

5.DİĞER HÜKÜMLER

           a) İhracatçı firma ile …………’de ki ……….. arasındaki tüm yazışmalar, komisyoncu ……….. ya fakslanacak ve işlemin seyrini izlemesi sağlanacaktır.

 

            b)İşlemin takibi ile  ilgili olarak ;  ihracatçı birlikleri  ve diğer mercilerde  kontrol ve araştırma hakkı ve bunun için  gerekirse vekalet ve/veya yetki belgesi işlemin başında  komisyoncu ………….. ya verilecektir.

 

             c)İhracatın gerçekleşmemesi, paranın gelmemesi ya da  diğer bir aksaklık durumu komisyoncuyu hiçbir şekilde bağlamayacaktır. Komisyoncu …………… ancak ihracatın gerçekleşmesi halinde komisyon hakkına sahip olacaktır.

         

             d)Sözleşme süresi, bu sözleşmenin noter aracılığı ile tescilinden itibaren  2 yıldır  ve  bu süre içerisinde bu sözleşmede bahsi geçen taraflar (ülke, firma ve şahıs) arasında gerçekleşecek tüm satış işlemleri için …………… ya komisyon ödemesi … LTD. ŞTİ firmasınca yapılacaktır. Bu süre içinde gerçekleşen ancak paranın yurt dışından gelişi  süre bitimine rastlayan işlemler için paranın gelişi sonrası o işlem için komisyon ödemesi yapılacaktır. Süre bitiminden önce tek taraflı fesih söz konusu olmayacaktır.

 

             e)Bu sözleşmenin  herhangi bir hükmünün veya  herhangi bir bölümünün her hangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz hale  gelmesi durumunda söz konusu hüküm iptal edilecek, geçersiz ve ifa edilemez olacaktır. Ancak iptal edilen hükmün Anlaşmanın esasına ilişkin olması durumu  haricinde, bu Anlaşmanın geri kalan hükümleri tamamen geçerli yürürlükte kalacaktır ve geçerliliğini korumak için  gerektiği ölçüde değiştirilecektir.

 

6.YETKİLİ HUKUK VE YARGI YERİ

            Her hangi bir ihtilaf vukuunda TÜRK HUKUKU  uygulanacak olup, İstanbul mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

 

7.TARAFLARIN KANUNİ ADRESLERİ

 

Şahıs Adı

ADRES

 

… LTD. ŞTİ.

 İstabul

 

İş bu sözleşme  2 sayfa halinde  yazılmış olup   1, 2 ,3 ,4, a,b, c, d,e, 5 a, b, c, d, e,  6, 7 maddelerinden ibarettir.Türkçe olarak hazırlanan bu sözleşme 2 (iki) nüsha olarak 29.05.2006 tarihinde taraflarca okunmuş olup, ekde yer alan imza sirkülerinden de anlaşılacağı üzere bahsi geçen kişi ve firmaların imzaya yetkililerince, kabul ve imza edilmiştir ve bu tarihten itibaren geçerlidir.

 

xxxxxxx                                                xxxx    TİCARET LTD. ŞTİ

 

İMZA                                                   İMZA –Vergi Dairesi- Vergi No:

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !